Անշարժ և շարժական գույքի գնահատման աշխատանքներ

Անշարժ և շարժական գույքի գնահատման աշխատանքներ

ՀՀ ԱԱՊ <<Արմէքսպերտիզա>> ՍՊԸ-ի կողմից անշարժ և շարժական գույքի գնահատումը կատարվում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված, անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասնագիտական որակավորում ունեցող փորձագետների կողմից: Անշարժ գույքի գնահատման շուկայական արժեքը որոշվում է ՀՀ 04.10.2005թ. ընդունված թիվ ՀՕ-189-Ն <<Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին>> օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ անշարժ գույքի գնահատման ՀՍՏ 252-2012 ազգային ստանդարտի համաձայն: Գնահատման օբյեկտներ կարող են հանդիսանալ

• Բնակարանները

• Բնակելի տները (առանձնատներ, ամառանոցներ)

• Հասարակական, գրասենյակային և արտադրական տարածքները

• Ոչ բնակելի և առևտրային տարածքները

• Ավտոտնակները • Ավտոմեքենաները անկախ մոդելից (գյուղտեխնիկա, շինտեխնիկա)

• Հողատարածքները (վարելահող, այգեգործական նշանակության) և այլն

Գնահատման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ հաջորդական փուլերից.

Նախապատրաստական փուլ

• Անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում, որի համար անհրաժեշտ է պատվիրատուի անձնագրի, սոցքարտի, անշարժ և շարժական գույքի վկայականների պատճենները

• Հայտի ձևակերպում, պատվերի ընդունում

• Գնահատման առաջադրանքի ձևակերպում և պայմանագրի կնքում

Հիմնական փուլ

• Գնահատվող օբյեկտի տեղազննում և լուսանկարում

• Փաստաթղթերի ուսումնասիրում

• Անհրաժշետ տեղեկատվության հավաքում, մշակում և վերլուծություն

• Գնահատման համապատասխան սկզբունքների և մեթոդների ընտրություն

• Գնահատում՝ ընտրված մեթոդի /մեթոդների/ կիրառմամբ

• Տարբեր մեթոդներով հաշվարկված արդյունքների համադրում

• Գնահատման հաշվետվության կազմում և տրամադրում

Գնահատման աշխատանքներն իրականացվում են հնարավորինս սեղմ ժամկետներում (3-10 աշխատանքային օրվա ընթացքում)՝ կախված կատարվող աշխատանքի ծավալից և բարդությունից:2003թ. հոկտեմբեր ամսից ՀՀ ԱԱՊ ''Էքսպերտիզա'' ՍՊԸ-ն վերանվանվեց ՀՀ ԱԱՊ ''Արմէքսպերտիզա'' ՍՊԸ-ի։ 2004թ. հոկտեմբեր ամսից ''Արմէքսպերտիզա'' ՍՊԸ գործառույթներից հանվեց ծագման հավաստագրերի տրամադրումը և այդ գործառույթը վերապահվեց ՀՀ ԱԱՊ-ին։ ''Արմէքսպերտիզա'' ՍՊ

Լրատու

Բաժանորդագրվել թարմացումների համար