ԱՎՕ տեխ. անվտանգության փորձաքննության իրականացում

ԱՎՕ տեխ. անվտանգության փորձաքննության իրականացում

ՀՀ ԱԱՊ <<Արմէքսպերտիզա>> ՍՊԸ-ն, համաձայն <<Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 11-ի պահանջների, տեխնիկական անվտանգության օրենսդրության և ՀԱՏ ԻՍՕ/ իէկ 17020-2013 ստանդարտի պահանջների, հավատարմագրվել է <<Հավատարմագրման ազգային մարմին>> ՊՈԱԿ-ի կողմից (հավատարմագրման վկայագրի №004/1-004, տրված 25.12.2015թ.), գրանցված է լիազոր մարմնում և հանդիսանում է տեխնիկական փորձաքննություն իրականացնող մարմին: ՀՀ ԱԱՊ <<Արմէքսպերտիզա>> ՍՊԸ-ն իրավասու է հավատարմագրման վկայագրի հավելվածում ամրագրված ոլորտների շրջանակներումՀՀ ողջ տարածքում իրականացնել արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (ԱՎՕ-ների) տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն: Կից ներկայացվում են հավատարմագրման վկայագրի հավելվածում ընդգրկված այն ոլորտները, որտեղ իրականացվում են արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննությունները:

Հավատարմագրման Ոլորտը

- հեղուկ և բնական (սեղմած) գազով ավտոմեքեենաների գազալցավորման կայաններ;

- հեղուկ և բնական (սեղմած) գազի պահեստարաններ;

- գազասպառման համակարգեր, որտեղ գազը օգտագործվում է տեխնոլոգիական նպատակներով; - -      - գազագլանաանոթային uարքավորումներ;

- նավթամթերքի /շարժական և հաստատուն/ ավտոլցավորման կայաններ;

- նավթամթերքների /շարժական և հաստատուն/ պահեuտարաններ;

- նավթամթերքների և վտանգավոր հեղուկ քիմիական նյութերի տեղափոխման և պահման տարողություններ, այդ թվում երկաթուղային վագոն-ցիստեռներ և ավտոմոբիլային ցիստեռներ; -- -  -     - օբյեկտներ, որտեղ կիրառվում են 0,07 և ավելի մեգապաuկալ ճնշման տակ աշխատող uարքավորումներ;

- ջրի` մինչեւ 115o C (60 կվտ և ավել հզորության) և 115o C-ից բարձր ջերմաuտիճանի տակ աշխատող կաթսայատեղակայանքներ;

- ամբարձիչ կռունկներ, աշտարակներ, ամբարձիչ այլ սարքավորումներ, մեքենաներ ու մեխանիզմներ, ամբարձիկներ;

- շարժաuանդուղքներ, ճոպանուղիներ, կարուuելներ, ֆունիկուլյորներ;

- վերելակներ, եթե դրանք տեղադրված են հանրային նշանակության կառույցներում, այդ թվում` արտադրական շինություններում, բազմաբնակարանային շենքերում, ընդհանուր oգտագործման համար նախատեuված այլ վայրերում;

- օբյեկտներ, որտեղ իրականացվում են լեռնահանույթային, երկրաբանահետախուզական,  աշխատանքներ` oգտակար հանածոների վերամշակման և հանքահարuտացման ուղղությամբ, թունելաշինական աշխատանքներ, աշխատանքներ uտորերկրյա պայմաններում;

- օբյեկտներ, որտեղ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության հաuտատած uահմանաքանակները գերազանցող չափերով արտադրվում, վերամշակվում, պահվում, փոխադրվում, oգտագործվում կամ uտացվում են վնաuակար նյութեր:

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննությունն իրականացվում է

- նախագծային փաստաթղթերի;

- գործարկվող /վերագործարկվող/ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների;

- շահագործվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտների նկատմամբ;

արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա` պայմանագրով նախատեuված ժամկետներում` արդյունքում կազմվում է փորձագիտական եզրակացություն:

2003թ. հոկտեմբեր ամսից ՀՀ ԱԱՊ ''Էքսպերտիզա'' ՍՊԸ-ն վերանվանվեց ՀՀ ԱԱՊ ''Արմէքսպերտիզա'' ՍՊԸ-ի։ 2004թ. հոկտեմբեր ամսից ''Արմէքսպերտիզա'' ՍՊԸ գործառույթներից հանվեց ծագման հավաստագրերի տրամադրումը և այդ գործառույթը վերապահվեց ՀՀ ԱԱՊ-ին։ ''Արմէքսպերտիզա'' ՍՊ

Լրատու

Բաժանորդագրվել թարմացումների համար